Fundusze Europejskie

Centrum Zdrowia MEDISTICA lek. dent. Aneta Madej
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. „Inwestycja w sprzęt i wyposażenie medyczne w celu wdrożenia innowacji w firmie Centrum Zdrowia MEDISTICA Lek. dent. Aneta Madej.”
Nr projektu: RPOP.02.01.03-16-0025/20

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
II Oś priorytetowa:
Konkurencyjna Gospodarka
Działanie: 02.01 – Nowe produkty i usługi w MSP
Poddziałanie: 02.01.03 – Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2020 r. – 31.12.2021 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 600 000,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 384 000,00 PLN

Celem głównym projektu jest rozpoczęcie świadczenia usług chirurgii stomatologicznej prowadzonej w oparciu o rozszerzoną diagnostykę termowizyjna stanowiąca innowację w skali kraju dzięki inwestycji w nowoczesne wyposażenie i sprzęt medyczny. Firma poprzez wdrożenie własnych innowacji procesowych oraz inwestycję w nowoczesny sprzęt i wyposażenie medyczne zamierza wdrożyć nowe schematy postępowania z pacjentem i procedury lecznicze w procesie świadczenia usług chirurgii stomatologicznej, które umożliwią skuteczniejszą i szybszą poprawę zdrowia pacjentów dzięki zastosowaniu zaawansowanej diagnostyki termowizyjnej. Schematy i procedury mają przynieść następujące korzyści:

 • wyeliminowanie do minimum błędów podczas postępowania z pacjentem;
 • lepsza organizacja czasu potrzebna na obsługę pacjenta w standardowym zakresie;
 • oszczędność czasu związana z przestrzeganiem i wykorzystaniem informacji zawartych w procedurach;
 • przejrzystość i powtarzalność procesu działania – w tym przypadku postępowania z pacjentem;
 • możliwość wprowadzenia działań korygujących w przypadku wystąpienia nieprawidłowości – możemy odnieść się do zapisów zawartych w procedurach;

Efektem stworzonej innowacyjności procesowej oraz zakupionego sprzętu i wyposażenia medycznego będzie:

 • szybsza realizacja usług chirurgii stomatologicznej, począwszy od prawidłowej diagnozy do końca wykonania zabiegu leczniczego, uwzględniając adaptację i profilaktykę;
 • zminimalizowanie powikłań występujących w procesie leczniczym;
 • poprawa parametrów estetycznych wyglądu pacjenta;
 • szybszy powrót pacjenta do zdrowia;
 • wprowadzenie ekologiczności zastosowanych rozwiązań poprzez zmniejszenie odpadów powstających w procesie leczenia;
 • obniżenie kosztów realizacji usług;
 • lepsza komunikację pacjent-lekarz i lekarz-lekarz.